Wedstrijdreglement

Enquête: Hoe hoog leg jij de lat als ouder?

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door VIVA-SVV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Sint-Jansstraat 32-38 te 1000 Brussel.
 2. De wedstrijd loopt van 3 april 2019 tot en met 24 april 2019.
 3. VIVA-SVV behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. VIVA-SVV kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege VIVA-SVV. Bij hun deelname aan de wedstrijd beseffen en aanvaarden de deelnemers dat VIVA-SVV in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden voor technische gebreken.
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege VIVA-SVV zijn zonder verhaal.
 5. De wedstrijd staat open voor alle ouders die op het Belgisch grondgebied wonen. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van VIVA-SVV, voor te leggen.
 6. Elke deelnemer moet identificeerbaar zijn met een e-mailadres.
 7. Deelname aan de wedstrijd kan enkel via een online enquête. De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis.
 8. Laattijdige inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 9. De deelnemer die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en de schiftingsvraag het dichtst benadert, wint. Geen enkele van de prijzen is inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt VIVA-SVV enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van VIVA-SVV om toepassing te maken van artikel 8.
 11. De winnaars worden persoonlijk en per e-mail verwittigd tegen uiterlijk 29 april 2019. Alle onvolledige of niet correcte adressen zullen automatisch uitgesloten worden van deelname aan de wedstrijd. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk zijn toestemming tot publicatie van zijn naam als winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 12. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt VIVA-SVV uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van VIVA-SVV uit te sluiten. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
 13. VIVA-SVV neemt de privacy van de deelnemers ernstig. De gegevens die zij delen in het formulier en eventuele andere gegevens die zij in de loop van de wedstrijd verstrekken, worden opgeslagen in een of meerdere bestanden. Die gegevens worden uitsluitend verleend voor het verzekeren van een eerlijk, vlot wedstrijdverloop en voor reclamedoeleinden. Deelnemers hebben het recht om hun gegevens te laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van hun gegevens te laten beperken of stop te laten zetten of om hun gegevens te verwijderen. Zij nemen hiervoor contact op met privacyvzw@socmut.be.
 14. U kan onze uitgebreide privacyverklaring terugvinden op www.viva-svv.be.
 15. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidige reglement en alle eventuele latere wijzigingen. VIVA-SVV zal de deelnemers op de hoogte brengen van zulke wijzigingen.
logo viva-svv

De inhoud van de site kan veranderen naargelang je een andere regio kiest.